Urbanismus a s ním úzce spojené územní plánování jsou komplexní disciplíny, které stojí na počátku přípravy každého investičního záměru. V této oblasti se věnujeme nástrojům vytvářejícím předpoklady pro optimální rozvoj sídel i větších území, pro vytváření kvalitního vystavěného prostředí a ochranu hodnot. 

V oblasti územního plánování a urbanismu poskytujeme konzultace a poradenství a projektové služby spočívající ve zpracování územně plánovacích podkladů a dokumentací, zejména:

  • zásad územního rozvoje a jejich aktualizací včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území,
  • územních plánů a jejich změn včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území,
  • územně analytických podkladů a jejich aktualizací,
  • územních studií řešících uspořádání zastavitelných a transformačních ploch,
  • územních studií řešících specifické záměry např. v oblasti dopravní či technické infrastruktury.

Při zpracování projektů klademe důraz na koordinaci veřejných a soukromých zájmů v území a vyhledání konsensu mezi zainteresovanými subjekty. Díky tomu lze ve většině případů zajistit optimální podmínky pro navazující stupně projektové přípravy.