Projekt byl zpracován pro Olomoucký kraj. Obecným cílem územní studie bylo ověření možností a podmínek změn v území v souvislosti s možnou realizací vodní nádrže Hanušovice, která je zahrnuta v Generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod a základní zásady využití těchto území.

Realizace každé vodní nádrže představuje výrazný antropogenní zásah do území, přičemž jednotlivé dopady jsou vždy obtížně kompenzovatelné. Realizací takového záměru dojde k zásadnímu narušení stávajících prostorových a funkčních vazeb, které často reprezentují konkrétní veřejné zájmy podle příslušných zvláštních právních předpisů. Územní studie u jednotlivých variant záměru vodní nádrže Hanušovice zejména identifikovala konkrétní prostorové kolize se stávající dopravní infrastrukturou, technickou infrastrukturou a územním systémem ekologické stability. Následně byla prověřena potřeba a možnost jejich kompenzace a navržena konkrétní řešení, která lze implementovat buď v úrovni Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje nebo příslušných územních plánů obcí dotčených navrženým řešením.