Projekt byl ve spolupráci se společností TRANSENERGY, s.r.o. zpracován pro ČEPS Invest, a.s. na základě podnětu společnosti ČEPS, a.s. Obecným cílem územní studie bylo ověření možností a podmínek změn v území v souvislosti s plánovaným rozvojem přenosové soustavy na území Zlínského kraje. 

Předmětem územní studie bylo prověřit, vyhodnotit a navrhnout možné varianty elektrického vedení ZVN 400 kV Otrokovice – Vizovice – Střelná – hranice Česká republika/Slovensko, které přes území Zlínského kraje propojí stávající transformovnu v Otrokovicích s napojovacím bodem při hranici České republiky a Slovenské republiky, a to s ohledem na přírodní, sociální a hospodářské podmínky, hodnoty a limity dotčeného území, a zajistit tak nové napojení české elektrizační soustavy do soustavy evropské. 

Záměr nového elektrického vedení ZVN 400 kV byl navržen v několika variantách, které byly komplexně posouzeny a porovnány z hlediska vlivů na životní prostředí, lokality soustavy NATURA 2000, krajinný ráz a technicko-ekonomické výhodnosti. Na základě závěrečné syntézy byla k dalšímu sledování doporučena výsledná varianta. Pro zvýšení vypovídací hodnoty územní studie byly pro doporučenou variantu zpracovány dílčí vizualizace ve vybraných místech. Tyto vizualizace mají za cíl přiblížit reálný dopad realizace záměru v řešeném území.

Územní studie představuje podklad pro pořízení aktualizace Zásad územního rozvoje Zlínského kraje.