Územní studie sídelní zeleně (ÚSSZ) je dokumentem nahrazujícím dříve zpracovávané Generely zeleně. Studie je odborným koncepčním dokumentem, který se zabývá sídelní zelení jako uceleným systémem včetně jeho vztahů v rámci struktury území města a využití ploch. Je podkladem pro územní plán města a též pro správu městské zeleně. Zpracování vycházelo z metodického pokynu pro zpracování ÚSSZ a ze zadání připraveného městem Přeštice.

Na základě podrobných průzkumů zadavatelem definovaných ploch zeleně byla zpracována analýza systému sídelní zeleně v širším krajinném zázemí a též ve vlastním městě. Hlavní součástí analýzy je hodnocení ploch zeleně a alejí dle kritérií daných zmíněným metodickým pokynem.

Na analýzu navázal návrh spočívající v definici makrokompozice, dílčích opatření ve stávajících plochách a alejích a návrhu nových ploch.

Studie byla zpracovaná v roce 2020, byl projednaná s veřejností. Kompletně je zveřejněná zde: https://www.prestice-mesto.cz/mesto/uzemne-planovaci-dokumentace-a-regulacni-plan-mesta/uzemni-studie/