Ve spolupráci se společností Ekologické služby jsme získali zakázky na zpracování Plánů ÚSES sedmi CHKO: Blaník, Český kras, Křivoklátsko, Železné hory, Žďárské vrchy, Slavkovský les a Český les. Zadavatelem je Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. 

Smyslem rozsáhlé zakázky  je metodicky sjednocené vymezení skladebných částí ÚSES na nadregionální, regionální úrovni a lokální úrovni pro území jednotlivých CHKO. Základním metodickým principem je tzv. biotopový přístup, tedy zohlednění aktuálního stavu krajiny, zejména ekologicky cenných biotopů a lokalit s nálezy chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Plány jsou zpracovány v úzké součinnosti se Správami CHKO.

Do června 2023 byly odevzdány Plány ÚSES pro CHKO Blaník, Český kras, Železné hory a Slavkovský les. Ostatní Plány budou dokončeny do konce září 2023.