Studie byla zpracována pro Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy. Řeší prostor západní části plošiny Dívčích hradů navazující na Staré Butovice.

Účelem studie bylo prověření možností využití řešeného území v rámci naplňování Akčního plánu pro výsadbu stromů v Praze. Na základě detailní analýzy krajinných struktur v širším území, analýzy vizuálních vazeb a v koordinaci s projekty v okolí byly navrženy plochy pro výsadby stromů.

Studie navrhuje rovněž prostupnost území, místa vhodná pro sportovní a rekreační vybavenost a plochy pro ekologické zemědělství.